Darmowa dostawa na zamówienia o wartości powyżej 200 zł

Szukaj

Regulamin

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem e-Sklepu internetowego „Womenomen.pl”

Strony oraz Regulacje

Strona internetowa pod adresem jest prowadzona przez Pawła Lipka-Chudzik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Home Complex” z siedzibą w Warszawie 03-988, pod adresem: ul Manteuffla 8 lok. 40, NIP 1132358992, REGON 147297807. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl” są sprzedawane przez Joannę Malinowską, działającą jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

Dokonanie zakupów produktów w e-Sklepie „Womenomen.pl” wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników e-Sklepu „Womenomen.pl” Klienci znajdą w naszej polityce prywatności .

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl” zakupy Towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

§1. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Joanna Malinowska, o której mowa na wstępie Regulaminu;

2. Klient – podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu w ramach e-Sklepu
„Womenomen.pl”;

3. e-Sklep „Womenomen.pl” - Serwis Internetowy dostępny pod adresem: za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

4. Towary – produkty prezentowane / sprzedawane w Sklepie Internetowym
(e-Sklepie „Womenomen.pl”);

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami);

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów dokonanych za pośrednictwem strony Womenomen.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z e-Sklepu „Womenomen.pl”, dostępnego pod adresem: www.womenomen.pl, świadczącego usługi polegające na sprzedaży Towarów wolnych od wad, stanowiących biżuterię z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych.

Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach e-Sklepu „Womenomen.pl” ;

c) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Sklepu „Womenomen.pl”;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Towaru konieczne jest:

- akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności e-Sklep,”Womenomen.pl;

- wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;

- wskazanie aktualnego adresu dostawy (Sprzedawca, nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych).

2. Dla złożenia zamówienia należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą e-Sklepu „Womenomen.pl".

3. Zamówienie można składać całodobowo.

4. Każde zamówienie Towaru jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo do:

- niezaakceptowania zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji;

- ograniczenia sposobu płatności;

- zażądania przedpłaty.

5. W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Towarów jest mniejsza,
niż ilość Towarów zamówionych, informuje o powyższym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje wówczas prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Prawo to Klient może realizować w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

7. Dla każdego Towaru składa się odrębne zamówienie.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl” przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość
e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

Po otrzymaniu Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Towarów. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości
e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (Potwierdzenie Wysyłki).

Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia.

§5. CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania zamówienia.

Cena Towaru obejmuje podatek VAT, oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki i przygotowania do przesyłki.

Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia
oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne
od wybranego przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy
oraz sposobu dostawy.

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem:

  • Poczty Polskiej – cena: 10,00 PLN;
  • Paczkomatów impost – cena: 12,00 PLN;
  • Kurier Pocztex – cena: 15,00 PLN.

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia,
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

§6. PŁATNOŚCI

Płatności mogą być dokonywane poprzez przelew na konto bankowe. Dane do przelewu:
PEKAO – 62 1240 6159 1111 0010 9430 9640

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, nr zamówienia

W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożonego zamówienia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§7. DOSTAWY

Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w momencie kiedy środki zostaną zaksięgowane
na koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej,
tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy,
w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. Paczki wysyłane są niezwłocznie po ich przygotowaniu.
W przypadku wolnych dni od pracy, przesyłki będą wysyłane zaraz w pierwszy dzień roboczy.

Zamówienia realizujemy poprzez Pocztę Polską, paczkomaty inPost oraz kuriera Pocztex. Koszt wysyłki podawany jest przy składaniu zamówienia i w całości pokrywa go Klient. Zamówienia realizujemy maksymalnie w ciągu 5-7 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym. Istnieje możliwość wysyłki za granicę Polski, wtedy koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie i w całości pokrywa go Klient.

§8. WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

§9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14–dniowy(czternasto) termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl”, bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej (w tym w formie wypełnionego formularza zwrotu) lub poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl”, przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl”.

2. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bądź zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być wysłane na adres: ul. Manteuffla 5 lok. 39; 03-899 Warszawa. Do oświadczenia musi być dołączony dowód zakupu. Formularz zwrotu do pobrania na naszej stronie na dole w stopce "Reklamacje i zwroty".

3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, niestandardowe wzory i długości łańcuszków
oraz naszyjników.

4. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, w innym przypadku towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt.

§10. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające
z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

2. Klient będzie zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

3. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Opłaty za odesłanie Towaru ponosi Klient.

4. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Towaru rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Towarów. Dla Sprzedawcy, 14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub doręczenia zwracanych Towarów.

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

§11. RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

1.Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

2.Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).

3. Klient winien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku, ewentualnie, przekazać go osobie, dla której Towar został zakupiony, jako dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.

4. Reklamacji nie podlegają towary, które mają:

- biżuteria z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział (art.7 Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176)

- uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bransoletki, porysowana biżuteria, pęknięte pierścionki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania,

- odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje,

- naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej)

- biżuteria srebrna złocona i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.

*Złocenie na srebrnej biżuterii podlega naturalnemu ścieraniu. W celu spowolnienia tego procesu zastosuj się do kilku podstawowych zasad - jak dbać o biżuterię, znajdująca się w stopce strony e-Sklepu „Womenomen.pl”. Biżuteria będzie tracić złocenie także w kontakcie z wodą, perfumami i innymi kosmetykami oraz w zależności od pH skóry. Zmiana barwy biżuterii nie wynika z wady produktu i nie podlega reklamacji.

§12. DANE KONTAKTOWE

1. W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie +48735955660 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, wskazanych poniżej)

2. Dni wolne od pracy:

25 grudnia (Boże Narodzenie)

1 stycznia (Nowy Rok)

6 stycznia (Święto Trzech Króli)

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego

Drugi Dzień Zielonych Świątek

15 sierpnia

21 lipca

1 listopada

11 listopada

§13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca, w terminie 14 dni rozpozna każdą reklamację złożoną przez Klienta i się do niej ustosunkuje.

2. Jeżeli nie uda się rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia w drodze postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

§14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Towarów dokonywane za pośrednictwem e-Sklepu „Womenomen.pl” podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów